پلیمر ما
دستگاه DSC - OIT گرماسنجی روبشی تفاضلی
دستگاه DSC - OIT گرماسنجی روبشی تفاضلی
سازنده : ساخت ایران
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
آون آزمایشگاهی حرارتی 300 درجه
آون آزمایشگاهی حرارتی 300 درجه
سازنده : ساخت ایران
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
کوره الکتریکی آزمایشگاهی (مافلی)
کوره الکتریکی آزمایشگاهی (مافلی)
سازنده : ساخت ایران
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...