پلیمر ما
0  

آزمون استقامت دی الکتریک و مقاومت عایقی لوله محافظ هادی (لوله برقی)

آزمون استقامت دی الکتریک و مقاومت عایقی لوله محافظ هادی (لوله برقی)

آزمون استقامت دی الکتریک و مقاومت عایقی لوله برقی مطابق استاندارد 11215

 

خرید دستگاه استقامت دی الکتریک و مقاومت عایقی لوله برقی (کلیک کنید)

 

یکی از مهم ترین آزمون هایی که بر روی لوله محافظ هادی (لوله برقی) با توجه به کاربرد آن ها در صنعت برق و الکترونیک انجام می پذیرد، آزمون استقامت دی الکتریک و مقاومت عایقی می باشد. 

خرید دستگاه آزمون استقامت دی الکتریک لوله برقی

در این آزمون لوله محافظ به طول 1 متر بریده شده و درون محلول آب نمک با دمای 23 درجه فرو برده می شود، به طوری که 100 میلیمتر از طول نمونه از سطح مایع بالاتر باشد. 

نمونه هاي لوله محافظ صلب بايد به طور كامل در حالي كه يك سر آن با مواد عايقي مناسـب بـا عـايق بنـدي الكتريكي بالا، مانند الاستومر سيليكوني درزبندي شده است توسط توليدكننده تحويـل شـوند.
نمونه هاي لوله محافظ خم پذير و انعطاف پذير به شكل
U خم شده و سپس درون محلول آب نمك فرو بـرده شوند.
محلول آب نمك با حل كردن كامل 1
گرم بر لیتر سديم كلريد به دست مي آيد.
محلول آب نمك از سر باز لوله محافظ تا رسيدن به سطح خارجي ريخته ميشود. يك الكترود در داخل لوله محافظ و الكترود ديگر درون ظرف قرار مي گيرد.

آزمون استقامت دی الکتریک:

پس از 24 ساعت ولتاژ متناوب اساسا سينوسي با فركانس بين 45 و 65 هرتز به دو الكترود اعمال شود. سپس اين ولتاژ به تدريج از 1000 تا 2000 ولت افـزايش پيـدا كنـد. وقتـي ولتـاژ بـه حداكثر مقدار رسيد، اين ولتاژ به مدت 60 ثانیه باقي بماند. 

ترانسفورماتور ولتاژ بالايي كه براي اين آزمون استفاده ميشود بايـد طـوري طراحـي شـده باشـد كـه وقتـي ترمينال هاي خروجي پس از تنظيم ولتاژ خروجي در مقدار مربوط به آزمون، اتصال كوتـاه مـيشـوند جريـان خروجي حداقل 200 میلی آمپر باشد. وقتي جريان خروجي كمتر از 100 میلی آمپر باشد، رله اضافه جريان نبايـد قطـع كند. بايد دقت شود كه مقدار موثر ولتاژ آزمون اعمالي، با رواداري 3 درصد اندازه گيري شود.
نمونه ها به شرطي داراي استقامت عايقي الكتريكي كافي در نظر گرفته ميشوند كه وسـيله قطـع 100 میلی آمپر تعبيه شده در مدار، در مدت آزمون قطع نكند.

 

آزمون مقاومت عایقی:

بلافاصله پس از آزمون استقامت دی الکتریک، همان نمونه ها باید تحت آزمون مقاومت عایقی الکتریکی قرار گیرند. ولتاژ DC با مقدار 500 ولت باید به دو سر الکترودها اعمال شود.

پس از اعمال ولتاژ به مدت 60 ثانیه مقاومت عـايقي بـين الكترودهـا بايـد محاسـبه شـود. لوله هاي محافظ بايد به شرطي داراي مقاومت عـايقي الكتريكـي كـافي در نظـر گرفتـه شـوند كـه مقاومـت اندازه گيري شده بيشتر از 100 مگا اهم باشد. 

 

برای خرید دستگاه و تجهیزات آزمایشگاهی پلیمر و کنترل کیفی لوله و اتصالات پلیمری و .. مانند دستگاه کشش یونیورسال (تنسایل)، دستگاه ضربه لوله، دستگاه ضربه پروفیل، دستگاه نقطه نرمی وایکات و HDT، دستگاه MFR، دستگاه ضربه آیزود، چارپی و ضربه کششی، دستگاه ESCR، دستگاه و کوره درصد دوده و فیلر، تجهیزات کنترل کیفی لوله محافظ هادی (لوله برقی)، سیرکومتر، کولیس و ... به فروشگاه تجهیزات پلیمرما مراجعه نمایید و یا با ما تماس بگیرید. 

 

به منظور آموزش و مشاوره صنعت پلیمر، راه اندازی آزمایشگاه و واحد کنترل کیفیت پلیمری با ما تماس بگیرید. 

 

برای مطالعه سایر تست و آزمون های مواد و محصولات پلیمری اینجا کلیک کنید.

 

 

پربازدیدترین مطالب
آخرین مطالب
مثل اینکه کسی دیدگاهی نداشته!!!